REGULAMIN SĘDZIÓW

1. Wstęp
§ 1

Niniejszy regulamin odnosi się do osób wpisanych bądź ubiegających się o wpisanie na listę sędziów kynologicznych w Polskim Porozumieniu Kynologicznym (zwanej dalej Porozumieniem).

§ 2

 1. Ocen na wystawach psów rasowych, próbach pracy, konkursach i zawodach dokonuje sędzia kynologiczny.
 2. Ocen na przeglądach hodowlanych, kwalifikacyjnych i przeglądach miotów dokonuje sędzia kynologiczny lub osoba uprawniona.

2. Asystenci
§ 3

 1. Sędziów rekrutuje się z grona asystentów kynologicznych.
 2. Sędzią kynologicznym może zostać asystent, który odbył staż określony niniejszym regulaminem oraz zdał egzamin na sędziego kynologicznego.

§ 4

Asystentem może zostać wyłącznie pełnoletni członek organizcji współpracującej z Porozumieniem, posiadający nieposzlakowaną opinię, który ukończył kurs na asystenta oraz zdał egzamin.

§ 5

Kandydaci na asystentów w Polskim Porozumieniu Kynologicznym mogą ubiegać się o status asystenta zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

§ 6

Aby uzyskać status asystenta, kandydat musi:

 1. Przedstawić opinię organizacji macierzystej dotyczącą osoby kandydata,
 2. Ukończyć kurs na asystenta,
 3. Zdać egzamin,
 4. Rozpocząć staż na dowolnej wystawie psów rasowych organizowanej przez Porozumienie lub inną organizację kynologiczną.

§ 7

Kurs oraz egzaminy, o których mowa w §6 pkt. 2 i 3 przeprowadzają osoby uprawnione przez Polskie Porozumienie Kynologiczne .

§ 8

Sposób przeprowadzania kursu oraz egzaminów, przyjmowania kandydatów określa odpowiednia uchwała wydana przez Zarząd Polskiego Porozumienia Kynologicznego .

§ 9

Organizatorem kursu oraz egzaminów jest Zarząd, który powołuje mocą uchwały komisje egzaminacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie kursów oraz egzaminów w skład której mogą wejść członkowie Porozumienia.

§ 10

Egzamin teoretyczny na asystenta obejmuje wiedzę z zakresu:

Egzamin praktyczny obejmuje:

Wykorzystanie wcześniej nabytej wiedzy w:

Sprawdzenie znajomości:

§ 11

Po zaliczeniu egzaminu, kandydat otrzymuje nominację na asystenta.

§ 12

Nominacja, o której mowa w § 11 uprawnia asystenta do przebywania na ringu podczas wystawy w charakterze asystenta sędziego kynologicznego, sekretarza ringowego oraz opiekuna ringu.

§ 13

 1. Staż sędziego nie może trwać dłużej niż 2 lata od momentu otrzymania nominacji na sędziego stażystę.
 2. W czasie trwania stażu, sędzia zobowiązany jest to zaliczenia określonej ilości asyst, przeglądów, sekretarzowania oraz opiekuna ringu.
 3. Po okresie dwóch lat od momentu otrzymania nominacji, w przypadku braku podejścia do egzaminu na sędziego kynologicznego, nominacja zostaje anulowana.
 4. Nominacja może zostań również anulowana za niezaliczenie egzaminu na sędziego kynologicznego, nieprzestrzeganie Statutu oraz Regulaminów Porozumienia lub nieprzestrzeganie rozporządzeń, decyzji, nałożonych kar oraz uchwał wydanych przez władze Porozumienia.

§ 14

 1. Asystenta na równi z sędzią kynologicznym obowiązuje Kodeks Etyki Sędziego, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu,
 2. Asystent powinien wykonywać prace społeczne na rzecz Polskiego Porozumienia Kynologicznego oraz macierzystej organizacji.

§ 15

W przypadku zaliczenia przez asystenta stażu w okresie do 2 lat od momentu otrzymania nominacji, może on przystąpić do egzaminu na sędziego kynologicznego.

§ 16

 1. Sposób przeprowadzania egzaminu na sędziego kynologicznego wydaje w drodze uchwały Zarząd Porozumienia.
 2. Zakres egzaminu na sędziego kynologicznego ( z wyłączeniem sędziów prób pracy i zawodów sportowych) obejmuje m.in.:

§ 17

 1. Zaliczenie egzaminu na sędziego kynologicznego jest podstawą do wydania nominacji na sędziego kynologicznego. Nominacja, o której tu mowa wydawana jest przez Zarząd Porozumienia i wiąże się z wpisaniem na listę sędziów kynologicznych Polskiego Porozumienia Kynologicznego
 2. W przypadku niezaliczenia egzaminu kandydat na sędziego kynologicznego może ponownie przystąpić do egzaminu jednak nie wcześniej jak po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniego egzaminu.
 3. Wpisanie na listę sędziów kynologicznych, o którym mowa w § 17 pkt. 1 umożliwia osobie wpisanej samodzielne podejmowanie decyzji, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

3. Sędziowie kynologiczni
§ 18

Sędziowie kynologiczni dzielą się na sędziów międzynarodowych, sędziów ras, sędziów prób pracy oraz sędziów zawodów sportowych .

 1. Sędzią międzynarodowym zostaje osoba, która zdała egzamin na sędziego kynologicznego i została wpisana na listę sędziów kynologicznych Porozumienia. Sędzia kynologiczny może dokonywać oceny na krajowych i międzynarodowych wystawach psów rasowych, próbach pracy, konkursach, zawodach, wykonywać przeglądy hodowlane, kwalifikacyjne, przeglądy miotów oraz oceny hodowli. Sędzia międzynarodowy może oceniać psy na wystawach międzynarodowych, na które otrzymał zaproszenie. .
 2. Sędzia ras – to sędzia, który posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia do dokonywania oceny określonej rasy, kilku ras, bądź wszystkich ras. Sędzia wszystkich ras – to sędzia, który posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia do sędziowania wszystkich ras uznanych przez WKU na wszystkich wystawach. Sędzia taki uprawniony jest także do oceny konkurencji finałowych BOG, BIS.
 3. Sędzia prób pracy psów – ocenia psy podczas zawodów, konkursów bądź pracy psów.
 4. Sędzia zawodów sportowych – ocenia psy podczas zawodów sportowych zgodnie z regulaminami zatwierdzonymi przez Polskie Porozumienie Kynologiczne.
 5. Sędziowie kynologiczni otrzymują od Zarządu pieczątkę sędziego kynologicznego oraz legitymację sędziowską, które są własnością Porozumienia.
 6. Sędziowie z innych organizacji kynologicznych po załączeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających ich uprawnienia mogą otrzymać tytuł międzynarodowego sędziego w Porozumieniu.

4. Kodeks etyki sędziego
§ 19

 1. Sędzia kynologiczny podczas wykonywania swoich obowiązków powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów.
 2. Sędziemu nie wolno wykorzystywać swojego stanowiska w celu wspierania interesu własnego lub innych osób.
 3. Sędzia ma obowiązek dbać o autorytet pełnionej funkcji sędziego kynologicznego, o dobro Porozumienia, jego władz i członków, należycie szanować i starannie przestrzegać statut oraz regulaminy Porozumienia.
 4. Sędzia ma obowiązek unikać wszelkich zachowań, które mogłyby przynieść ujmę posiadanej funkcji Polskiego Porozumienia Kynologicznego i ich władz, członków oraz regulaminów lub osłabić zaufanie, co do bezstronności wydawanych przez sędziego decyzji.
 5. Sędzia kynologiczny ma obowiązek wymagać od siebie jak i od innych sędziów respektowania regulaminów oraz nienagannego zachowania.
 6. Kodeks etyki sędziego kierowany jest odpowiednio do wszystkich sędziów kynologicznych oraz asystentów.

§ 20

Prawa i obowiązki sędziów kynologicznych.

Przepisy te stosuje się odpowiednio również do asystentów.

 1. Sędzia ma prawo do:
  1. Posiadania i używania legitymacji sędziego kynologicznego,
  2. Posiadania pieczątki sędziego kynologicznego, plakietki sędziego kynologicznego podczas wystaw, na których sędziuje,
  3. Oceny psów na wystawach, na których jest sędzią oraz przeglądach,
  4. Otrzymania pisemnego potwierdzenia odbytego sędziowania lub oceny podczas przeglądu,
  5. Otrzymania zwrotu poniesionych kosztów z tytułu sędziowania,
  6. Otrzymania zaproszenia do sędziowania na wystawę minimum 1 miesiąc wcześniej,
  7. Zapewnienia przez organizatora wystawy odpowiednich warunków umożliwiających dobre sędziowanie, tj. nocleg, posiłek, transport z hotelu do wystawy i z powrotem oraz innej pomocy,
  8. Wolnego i bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Porozumienie,
  9. Otrzymania od organizatorów wystaw wszelkiej pomocy podczas pełnienia swoich funkcji na wystawach Porozumienia,
 2. Sędzia ma obowiązek:
  1. Przestrzegać zasad etyki sędziego kynologicznego,
  2. Uczciwie i bezstronnie dokonywać oceny psów,
  3. Stale uzupełniać i poszerzać swoją wiedzę kynologiczną,
  4. W przypadku braku możliwości sędziowania na danej wystawie bądź oceny na przeglądzie, z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie organizatora. Pod pojęciem „odpowiednie wyprzedzenie” należy rozumieć 14 dni poprzedzających dzień wystawy. W takim przypadku powołuje się sędziego zastępczego z pominięciem § 20 pkt. f,
  5. Powiadomić Zarząd o fakcie utraty legitymacji członkowskiej,
  6. Przestrzegać Statutu oraz Regulaminów Polskiego Porozumienia Kynologicznego,
  7. Dbać o dobre imię Porozumienia,
  8. Sumiennie wykonywać obowiązki nałożone na niego przez organizatora wystaw a w szczególności przybyć na miejsce wystawy o określonej godzinie,
  9. Dostosowywać się do zaleceń Zarządu,
  10. unikać wszelkich zachowań, które mogłyby podważyć bezstronność sędziów.
 3. Sędzia nie może:
  1. Zaglądać i korzystać do katalogu wystawy przed i w trakcie oceny psów,
  2. Oceniać psów będących jego własnością lub własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo, będącej członkiem jego rodziny bądź psów, których był własnością w przeciągu ostatnich 6 miesięcy,
  3. Wykonywać przeglądu miotów, przeglądów hodowlanych oraz innych przeglądów psów, które są jego własnością, lub są własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo, będącej członkiem jego rodziny bądź psów, których był właścicielem w przeciągu ostatnich 6 miesięcy,
  4. Łamać zasad etyki sędziowskiej, w tym także zasad swobodnej oceny wystawianych lub przeglądach psów,
  5. Publicznie krytykować innego sędziego kynologicznego Porozumienia,
  6. Spożywać alkoholu podczas wystawy,
  7. Wykonywać obowiązków sędziego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  8. Podróżować na wystawę, na której będzie sędziował, w towarzystwie wystawcy, którego psy będzie oceniał na tej wystawie ani mieszkać w domu wystawcy przed wystawą,
  9. Ulegać jakimkolwiek działaniom i presjom, które mogą wpływać na jego bezstronność.

5. Utrata uprawnień sędziego kynologicznego
§ 21

 1. Sędzia może stracić swoje uprawnienia:
  1. Jeśli zaprzestał praktyk sędziowskich na okres dłuższy, niż 3lat.
  2. Jeśli złamał zapisy Statutu lub Regulaminów Porozumienia.
 2. Sędzia traci swoje uprawnienia decyzją Zarządu
 3. Sędzia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania . W przypadku złożenia takiego odwołania, na czas od wydania decyzji Zarządu o odebraniu uprawnień sędziowskich do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez Walne Zebranie, uprawnienia tego sędziego zostają zawieszone. Przez sformułowanie „zawieszenie” należy rozumieć fakt, iż sędzia ten nie może dokonywać oceny psa na wystawie, używać pieczątki oraz plakietki sędziego oraz przyjmować i akceptować zaproszeń na wystawy w charakterze sędziego. Nie może też dokonywać przeglądów miotów i przeglądów hodowlanych.

6. Przepisy końcowe
§ 22

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd Porozumienia w drodze wydania decyzji bądź uchwały.

§ 23

Regulamin obowiązuje w momencie jego uchwalenia, tj. 04.11.2015 roku.


pdf
Regulamin Sędziów