Regulamin wystaw Psów Rasowych

zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Porozumienia Kynologicznego

 

1. Wstęp

§ 1

 

Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych jest jednym ze statutowych zadań PPK. Na wystawach i pokazach mogą uczestniczyć psy wszystkich ras uznawanych przez WKU

 

§2

 

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Statutu Związku, Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, Regulaminu Sędziów Kynologicznych oraz innych uchwał Zarządu PPK

 

§ 3

 

1. Klub organizuje następujące rodzaje wystaw:

 

 1. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Word Kennel Union

 

 1. Krajowa Wystawa Psów Rasowych

 

 1. Wystawa specjalistyczna wybranej rasy

 

 1. Wystawa Światowa

 

 1. Wystawa Europejska

 

§ 4

 

 1. Organizatorami wystaw oraz pokazów psów, o których mowa w niniejszym regulaminie mogą być wszyscy członkowie i organizacje współpracujące z PPK

 

 1. Organizatorem wystawy krajowej może być osoba prywatna lub firma, jeśli Zarząd PPK wyrazi zgodę na objęcie wystawy patronatem. Organizator musi pokryć koszty nadzoru wystawy przez Związek oraz spełnić wszystkie wytyczne ustalone przez Zarząd PPK

 

§ 5

 

Za organizację wystawy odpowiada komitet organizacyjny, natomiast nadzór nad wystawą sprawuje Zarząd organizatora.

 

§ 6

 

 1. Na wystawę organizowaną przez PPK mogą być zgłaszane wyłącznie psy rasowe, których rodowód jest uznawany przez Związek.

 

 1. Zabrania się traktowania sierści, skóry lub nosa czymkolwiek, co zmienia jego strukturę, kolor lub postać. Wystawiane psy nie mogą być pod wpływem środków dopingujących i substancji wpływających na psychikę. Zabrania się również pozostawienie przywiązanego psa na stole służącym do przygotowań dłużej niż jest to konieczne do przygotowania psa.

 

 1. Mikrochipy (zgodne ze standardem ISO) oraz tatuaże są akceptowane na równi.

 

 1. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na uczestnictwo któregokolwiek z wystawców.

 

 1. Organizatorzy muszą zadbać o to, aby na wystawie pokazane były tylko te rasy, których wzorce zostały zatwierdzone przez Związek oraz które są zarejestrowane w księdze rodowodowej lub w księdze wstępnej organizacji uznawanej przez PPK.

 

 1. Wzorce ras oraz przyrząd do mierzenia wysokości psów muszą być dostępne na ringu podczas oceny.

 

 1. Na wszystkich wystawach obowiązuje podział ras na 5 grup zgodnie z wytycznymi WKU

 

Grupa 1 - Owczarki i psy pasterskie

Grupa 2-  Psy użytkowe

Grupa 3 - Teriery

Grupa 4 - Gończe, charty, retrievery i inne myśliwskie

Grupa 5-  Psy towarzyszące

 

§ 7

 

Na terenie wystawy mogą przebywać wyłącznie psy zdrowe, posiadających komplet aktualnych szczepień, zgłoszone na daną wystawę. Na terenie wystawy nie mogą przebywać suki w okresie rui.

 

§ 8

 

Wystawy są dostępne dla publiczności, a organizatorzy mogą pobierać opłaty za wstęp. Informacje o terenie, miejscu, dacie wystawy oraz obsadzie sędziowskiej organizator wystawy rozpowszechnia odpowiednio wcześniej za pomocą dostępnych środków przekazu.

 

§ 9

 1. Zarząd PPK zatwierdza obsadę sędziowską na wszystkie wystawy.

 

 1. Zarząd PPK może odmówić zatwierdzenia sędziego w przypadku gdy:

 

 - dany sędzia zagraniczny nie jest sędzią z listy WKU

 

- gdy do PPK wpłynęły skargi lub negatywne opinie dotyczące danego sędziego

 

- gdy dany sędzia nie przestrzegał statutu lub regulaminów wystaw, sędziów lub hodowli

- gdy dany sędzia dopuścił się nadużyć finansowych lub rażących zaniedbań podczas działalności kynologicznej;

 

 1. Ewentualne zmiany w obsadzie sędziowskiej musza być zgłaszane i zatwierdzone przez Zarząd PPK

 

W przypadku wystaw międzynarodowych, wybór obsady sędziowskiej musi być poprzedzony

konsultacją z WKU

 

§ 10

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzach zgłoszeń na wystawę. Termin przyjmowania zgłoszeń określa organizator.

 

 1. Zabrania się wystawiać psy w kolczatkach i obrożach zaciskowych, zezwala się na zwykłą obrożę lub ringówkę

 

§ 11

 

Za udział w wystawie pobierane są opłaty ustalone przez organizatorów wystawy, służące pokryciu kosztów organizacji wystawy.

2. Zasady organizacji wystawy

§ 12

 

Organizator wystawy odpowiedzialny jest za przygotowanie odpowiednich kart zgłoszeń i informacji o wystawie.

§ 13

Karta zgłoszeń na wystawę powinna zawierać następujące dane:

 

 1. imię i przydomek hodowlany psa,
 2. numer księgi rodowodowej psa (lub klubowej księgi wstępnej),
 3. rasę, płeć, umaszczenie oraz datę urodzenia psa,
 4. imiona i przydomki hodowlane rodziców,
 5. imię i nazwisko hodowcy,
 6. imię i nazwisko o właściciela psa,
 7. osiągnięcia psa , w tym przyznane tytuły, kategorie, certyfikaty itp.,
 8. klasę, do której pies jest zgłoszony,
 9. podpis zgłaszającego (w przypadku zgłoszeń elektronicznych podpis niewymagany),
 10. strona internetowa (o ile właściciel sobie tego życzy).

 

W każdym przypadku, karta zgłoszenia psa powinna zawierać klauzulę akceptacji regulaminów organizatora, w szczególności Regulaminu Wystaw Psów Rasowych, oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego psa a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych wystawy.

 

§ 14

1. Psy mogą być zgłaszane na wystawę w następujących klasach:

 

 1. Klasa baby - wiek od 3 do 6 miesięcy,

 

 1. Klasa szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy,

 

 1. Klasa młodzieży - wiek od 9 do 18 miesięcy,

 

 1. Klasa pośrednia - wiek od 15 do 24 miesięcy,

 

 1. Klasa otwarta - wiek powyżej 18 miesięcy,

 

 1. Klasa championów - klasa dla psów posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa wystawowego, wydany przez organizację uznawaną przez PPK. Do zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kserokopię championatu,

 

 1. Klasa użytkowa - dla psów w wieku min. 15 mies. , które są psami pracującymi w służbach mundurowych, ekipach ratowniczych, są psami asystującymi niepełnosprawnym, etc. Do zgłoszenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający, że pies regularnie pracuje,
 2. Klasa Zwycięzców – dla psów posiadających 2 wnioski CAC
 3. Klasa weteranów - wiek powyżej 8 lat.

 

2. Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.

§ 15

 1. Na wystawach krajowych oraz międzynarodowych można dodatkowo zorganizować inne konkurencje. Konkurencjami tymi są:

a) Konkurencja Par Hodowlanych: reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do tego samego właściciela,

b) Konkurencja Hodowlana - grupa 3 do 5 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, wyhodowanych przez tę samą osobę (ten sam przydomek hodowlany). Psy nie muszą być własnością tej osoby,

c) Konkurencje Potomków - ojciec lub matka, z co najmniej 3, a maksymalnie 5 swoimi potomkami,

 

 1. Organizator ma prawo zorganizować ponadto inne konkursy niewymienione wcześniej, o czym musi poinformować Zarząd PPK. Zarząd PPK wydaje pozwolenie bądź zakazuje organizacji innych konkursów, o których nie ma mowy w niniejszym regulaminie.

§ 16

Organizator wystawy zobowiązany jest do wydania katalogu wystawowego. Katalog wystawowy jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie. Katalog może być w formie elektronicznej.

1. Katalog powinien zawierać następujące informacje:

 1. rasy (na wystawach międzynarodowych rasa musi być podana w języku polskim oraz jednym języku obcym),
 2. płeć psów,

c) klasy w ramach płci,

2. Dane o każdym psie, które katalog powinien zawierać:

 

 1. numer katalogowy każdego psa, będący również numerem startowym,
 2. imię i przydomek hodowlany, posiadaną kategorię i tytuł,
 3. datę urodzenia, płeć oraz umaszczenie,
 4. numer rodowodu,
 5. imiona i przydomki rodziców
 6. imię i nazwisko właściciela,

3. Wykaz sędziów,

4. Skład komitetu organizacyjnego,

5. Zasady podziału na klasy oraz grupy,

6. Przyznawane na danej wystawie certyfikaty oraz tytuły,

7. Plan sędziowania,

8. Katalog może zawierać dodatkowo krótką charakterystykę ras, zasady oceny psów, reklamy itp.,

 

§ 17

1. Wymagania techniczne organizacji wystawy:

 

Teren wystawy powinien być oznakowany, na terenie wystawy powinno znajdować się miejsce zacienione dla psów, dostęp do świeżej wody dla psów, miejsce dla organizatorów wystawy w tym sekretariat, sanitariaty, ogrodzone ringi do oceny psów,

 

 1. Wyposażenie ringu powinno zapewniać sędziemu oraz sekretarzowi odpowiednie warunki do pracy.

Wyposażenie to stanowią:

a) stół sędziowski z parasolem bądź innym zadaszeniem, b) jednorazowe ściereczki do wycierania rąk

c) stół do oceny ras małych oraz miniaturowych

 

 1. Wystawa powinna spełniać wymogi przepisów ogólnych.

 

§ 18

 1. Organizatorzy mają obowiązek zapewnić wystawcom oraz psom właściwe warunki wystawy oraz bezpieczeństwo, zapewnić sędziom, sekretarzom, stażystom, gospodarzom ringowym oraz pozostałym osobom pomagającym w organizacji wystawy dogodne warunki pracy,

 

 1. Wystawca ma obowiązek:

 

 1. przestrzegać przepisów porządkowych wystawy,

 

 1. nie wszczynać dyskusji z sędzią ani organizatorami, wszelkie uwagi dotyczące pracy sędziego oraz organizatorów powinny być składane do Zarządu PPK na piśmie po zakończeniu wystawy,

 

 1. nosić podczas wystawy numer wystawowy,

 

 1. stawić się w odpowiednim czasie z psem do oceny,

 

3. Zasady oceniania psów na wystawach krajowych oraz międzynarodowych.

 

§ 19

Na wystawie oceny psów dokonuje uprawniony sędzia kynologiczny wpisany na listę sędziów kynologicznych WKU ,PPK lub sędzia kynologiczny zaproszony z innej organizacji polskiej lub zagranicznej uznawanej przez PPK. Prawa, wymagania oraz kompetencje sędziów oceniających na wystawie określa Regulamin Sędziów Kynologicznych.

§ 20

W czasie dokonywania oceny psów na ringu oprócz sędziów mogą znajdować się tylko sekretarz, gospodarz ringowy oraz asystent sędziego, łącznik i tłumacz. Sędziowie mogą zgodzić się na zmianę osoby wystawiającej psa. Podczas oceny psów na ringu, sędzia może posługiwać się wzorcem rasy zatwierdzonym przez Związek.

§ 21

Ocena poszczególnych ras odbywa się publicznie na ringu; najpierw psy, następnie suki, według klas następujących po sobie.

§ 22

Sędziowanie odbywa się według planu sędziowania. W czasie oceny psów na ringu sędzia posługuje się wyłącznie planem sędziowania, nie może posługiwać się katalogiem. Organizatorzy zobowiązani są do wydrukowania i dostarczenia sędziom planu sędziowania.

§ 23

1. Sędzia może wystawić następujące oceny dla psów:

 

 1. doskonała - może zostać przyznana wyłącznie psu, który jest bardzo bliski idealnemu wzorcowi rasy, jest prezentowany w doskonałej kondycji, wykazujący harmonijny i zrównoważony charakter, posiadający "klasę" i doskonałą postawę. Ze względu na wybitne cechy rasy można pominąć małe niedoskonałości, pies ten musi jednak wykazywać typowe cechy swojej rasy,

 

 1. bardzo dobra - może zostać przyznana tylko psu, który posiada cechy typowe dla swojej rasy, proporcjonalną budowę ciała i dobrą kondycję wystawową, może posiadać wybaczalne błędy, ale nie morfologiczne. Ocena ta może zostać przyznana jedynie psu, który wykazuje "klasę",

 

 1. dobra - powinna zostać przyznana psu, który posiada najważniejsze cechy rasy, a jednak wykazuje też wady, pod warunkiem, że nie są one ukryte,

 

 1. dostateczna - musi być przyznana psu, który jest zgodny ze swoją rasą, ale nie posiada ogólnie przyjętych cech lub którego stan fizyczny pozostawia coś do życzenia,

 

 1. zdyskwalifikowany - musi zostać przyznana psu, który nie odpowiada typowi opisanemu we wzorcu rasy, jest agresywny, który jest wnętrem, posiada wady uzębienia lub nieprawidłowości szczęki, wykazuje wadliwe umaszczenie szaty lub wyraźnie wykazuje oznaki albinizmu. Ta ocena powinna zostać także przyznana psom, które w niewielkim stopniu są zgodne z jedną z cech rasy, co może stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia. Ponadto ocena ta powinna być przyznawana psom, które wykazują poważne lub dyskwalifikujące wady w odniesieniu do wzorca rasy,

 

2. Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z oceną:

 

 1. nie podlega ocenie - tak zaklasyfikowany powinien zostać każdy pies, który się nie rusza; ciągle skacze na swojego handlera lub stara się wydostać z ringu, co uniemożliwia ocenę jego chodu i ruchów, lub nie chce poddać się ocenie przez sędziego, uniemożliwiając kontrolę zgryzu i zębów, anatomii i budowy ciała, ogona lub jąder, a także pies, u którego zaobserwować można ślady operacji lub leczenia wskazujące na prawdopodobne próby oszustwa.

 

To samo dotyczy sytuacji, w których sędzia ma poważne podstawy, aby podejrzewać, że pies przeszedł operacje mające skorygować jego pierwotny stan lub cechę (np. operację ucha lub ogona). Przyczyna wydania werdyktu "nie podlega ocenie" musi zostać podana w pisemnym raporcie,

 

3. Cztery najlepsze psy w każdej klasie z oceną doskonałą są klasyfikowane na lokatach od 1 do 4. Psy z oceną "bardzo dobrą" mogą, ale nie muszą być klasyfikowane na lokatach (decyzja należy do sędziego). Psy z pozostałymi ocenami nie otrzymują lokat.

 

4. W klasie szczeniąt oraz klasie baby przyznaje się następujące oceny:

 

 1. Wybitnie obiecujący
 2. Obiecujący
 3. Mało obiecyjący

§ 24

Werdykt sędziów dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania od tej decyzji.

§ 25

Sędzia wpisuje w kartę oceny psa: ocenę wraz z jej uzasadnieniem i lokatę psa, ewentualnie przyznany tytuł, medal i wyróżnienie (CAC, WJC, CACIB, CBC,  Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Pies w Rasie, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy). Karta oceny musi być podpisana przez sędziego.

3. Tytuły oraz nagrody.

§ 26

 

 1. CAC - certyfikat na krajowego championa wystawowego. Certyfikat może otrzymać pies i suka, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej championów oraz weteranów, bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania CAC sędzia wpisuje do karty oceny.

 

Warunkiem uzyskania tytułu Championa Polski jest otrzymanie trzech certyfikatów CAC od dwóch różnych sędziów.

 

 1. WJC -certyfikat na młodzieżowego championa. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą, bez względu na liczbę konkurentów.

 

Fakt przyznania WJC sędzia wpisuje do karty oceny.

 

a) Tytuł „Młodzieżowego Championa Polski" może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu WJC od 2 różnych sędziów na wystawach. Jeden z certyfikatów WJC może być zastąpiony przez certyfikat CAC otrzymanym w klasie pośredniej, lub otwartej jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.

 1. CBC - certyfikat na krajowego championa szczeniąt. Certyfikat może otrzymać pies i suka, który uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą w klasie baby lub szczeniąt ( puppy) , bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania CBC sędzia wpisuje do karty oceny.

a) Tytuł „ Championa Szceniąt" może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CBC od 2 różnych sędziów na wystawach. Jeden z certyfikatów CBC może być zastąpiony przez certyfikat WJC otrzymanym w klasie młodzieży jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.

 

4. Dyplomy - „Championa Polski” , „Młodzieżowego Championa Polski” , „Championa Szczeniąt” wydaje Zarząd PPK na wniosek właściciela psa. Do wniosku muszą być dołączone czytelne kopie kart ocen lub karty wniosków i stosowny formularz.

§ 27

 

1. CACIB Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności jest przyznawany na wystawach międzynarodowych.

 

 1. Certyfikat CACIB może otrzymać pies i suka, którym została przyznana ocena

 

"DOSKONAŁA -lokata pierwsza" oraz otrzymał na danej wystawie certyfikat CAC. Certyfikat CACIB może zostać przyznany wyłącznie, jeżeli dany pies został oceniony, jako będący pierwszorzędnej jakości. CACIB nie łączy się automatycznie z oceną "DOSKONAŁĄ - lokata pierwsza" i certyfikatem CAC. Fakt przyznania CACIB sędzia wpisuje do karty oceny.

 

 1. Certyfikat CACIB może być przyznany w klasie pośredniej, otwartej oraz championów.

 

 1. Warunkiem uzyskania tytułu Championa Międzynarodowego (Int.Ch.) jest uzyskanie 3 certyfikatów CACIB na wystawach w 2 różnych krajach. Tytuł Championa Międzynarodowego jest przyznawany na wniosek właściciela psa, po uprzedniej weryfikacji przez WKU

§ 28

 1. Tytuł – „Zwycięzca Młodzieży" -o tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka z klasy młodzieży z ocenami doskonałymi i l lokatą oraz certyfikatami WJC w tzw. porównaniu

 

 1. Tytuł - Najlepszy Pies/Suka w Rasie ". O tytuł ten mogą ubiegać się psy (suki) w każdej rasie z ocenami doskonałymi i l lokatą z klas: pośredniej, otwartej, pracującej,zwycięzców i championów, które otrzymały certyfikat CAC lub CACIB, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu

 

 1. O tytuł - Zwycięzca Rasy (BOB) rywalizuje Najlepszy Pies w Rasie z Najlepszą Suką w Rasie.

 

 1. BIS (Zwycięzca Wystawy) - o tytuł rywalizują Zwycięzcy Ras podczas konkurencji finałowej BIS.

 

 1. BIS Juniorów (Najlepszy Junior) - o tytuł rywalizują Zwycięzcy Młodzieży z poszczególnych ras podczas konkurencji finałowej BIS Juniorów.

 

 1. Najlepszy Weteran, Najlepszy Szczeniak, Najlepszy Baby - o tytuł ten walczą zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych z każdej rasy, które otrzymały najwyższe oceny i wygrały w porównaniu psa z suką w danej kategorii wiekowej.

 

 1. Tytuł Zwycięzca Polski, Zwycięzca Europy, Zwycięzca Świata może być przyznany dodatkowo Zwycięzcy Rasy na wystawie specjalnej, europejskiej lub światowej.
 2. Najlepsza Grupa Hodowlana, Najlepsza Grupa Potomstwa, Najlepsza Para Hodowlana – tytuły przyznawane w konkurencjach hodowlanych, dodatkowych.

§ 29

Przyznane przez sędziego certyfikaty i tytuły mogą zostać zakwestionowane przez Zarząd PPK jeśli zostały wydane niezgodnie z regulaminem wystaw. Weryfikacja może być dokonywana w każdym czasie, a w szczególności przy zatwierdzaniu tytułu championa.

4.Szczegółowe prawa i obowiązki organizatorów oraz sędziów.

§ 30

1. Obowiązki organizatora wobec sędziego

 

 1. Organizator wystawy musi opiekować się sędzią, zgodnie z wcześniejszą umową, od chwili jego przyjazdu do czasu wyjazdu; w przypadku sędziów zagranicznych obejmuje to zwykle dzień przed rozpoczęciem wystawy i dzień po jej zakończeniu,

 

 1. Sędzia nie otrzymuje wynagrodzenia za ocenę psów, jednakże organizator musi pokryć koszty dojazdu sędziego, koniecznego noclegu i wyżywienia w czasie wystawy i podróży (dieta lub faktycznie poniesione koszty). Organizator jest zobowiązany opłacić dojazd sędziemu przed wystawą (zakup biletu lub ekwiwalent na dojazd ) lub za zgodą sędziego, rozliczyć się niezwłocznie po zakończeniu wystawy.

 

 1. Zaleca się, by ustalenia finansowe pomiędzy sędzią a organizatorami wystawy były dokonywane odpowiednio wcześniej w formie pisemnej umowy, i były respektowane przez obie strony.

 

 1. Organizatorzy wystawy powinni przesłać sędziemu zaproszenie. Sędzia jest zobowiązany do poinformowania organizatorów o przyjęciu bądź odmowie zaproszenia. Sędzia powinien zawsze wywiązywać się ze swego obowiązku sędziowania, chyba, że będzie to niemożliwe z ważnych i uzasadnionych powodów. Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu sędzia nie może wypełnić swoich obowiązków, musi natychmiast poinformować o tym organizatora. Rezygnacja musi zostać potwierdzona na piśmie.

 

 1. Organizator wystawy musi utrzymywać w mocy swoje zaproszenie; jego unieważnienie jest dopuszczalne jedynie z owodu działania siły wyższej lub na mocy wzajemnych ustaleń z sędzią, W przypadku gdyby organizatorzy wystawy byli zmuszeni do jej odwołania, są oni zobowiązani do zwrócenia sędziemu kosztów, jakie do tej chwili poniósł. Jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu, poza siłą wyższą uzna, że nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków związanych z sędziowaniem, jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty, jakie ponieść mogli w związku z tym organizatorzy

f) Sędzia musi być poinformowany wcześniej przed wystawą o rasach i ilości psów, jakie będzie sędziował. Przesłanie tych informacji sędziemu odpowiednio wcześnie na piśmie jest obowiązkiem organizatora wystawy,

2. Ograniczenia gościnności wobec sędziów:

 1. Zabrania się sędziemu podróżowania na wystawę, na której będzie sędziował, w towarzystwie wystawcy, którego psy będzie oceniał na tej wystawie. Sędziemu nie wolno utrzymywać kontaktów towarzyskich z wystawcą, którego psy będzie oceniał na wystawie, ani mieszkać w domu wystawcy przed wystawą,
 2. Organizatorowi nie wolno powierzać żadnej z osób prezentujących psy zadania opieki nad sędzią, przed oceną psów oraz nie wolno zapewnić sędziemu zakwaterowania w domu wystawcy, którego psy zostaną ocenione przez tego konkretnego sędziego,
 3. Zabrania się sędziemu przeglądać katalog wystawy przed lub w trakcie sędziowania. Z tego względu organizator nie może udostępniać sędziemu katalogu przed zakończeniem wystawy.

5. Skargi i kary

§ 31

Wszystkie decyzje sędziego dotyczące opisu psa, przyznanego mu miejsca i oceny, jak również przyznania tytułów i certyfikatów są ostateczne i niepodważalne.

§ 32

Naruszenie niniejszego regulaminu może być karane środkami dyscyplinarnymi zgodnie ze Statutem.

§ 33

Organizatorzy wystaw odpowiadają za wszelkie uchybienia przed Zarządem PPK. W przypadku, kiedy organizatorem jest Zarząd PPK odpowiada on przez Walnym Zebraniem Delegatów.

7. Przepisy końcowe

§ 34

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd PPK powołaniem odpowiedniej uchwały bądź wydaniem decyzji.

§ 35

Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały wydanej przez Walne Zebranie Delegatów bądź Zarząd PPK

§ 36

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024


pdf
Regulamin wystaw