Zasady przyjmowania do Polskiego Porozumienia Kynologicznego

PPK jako związek stowarzyszeń zrzesza wyłącznie stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

 1. Członkami PPK mogą być stowarzyszenia oraz inne osoby prawne o celach niezarobkowych.
  Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.
 2. Organizacje zrzeszające hodowców muszą zapewniać zachowanie czystości rasy oraz kłaść nacisk na dobro i zdrowie zwierząt. W swoich regulaminach oraz praktycznym działaniu zapewnić :
  1. udokumentowane pochodzenie zwierząt (prowadzenie ksiąg rodowodowych),
  2. wydawanie rodowodów wszystkim urodzonym szczeniętom,
  3. kontrole miotów
  4. zakaz sprzedaży szczeniąt bez metryki /rodowodu
  5. przejrzysty i czytelny obieg dokumentacji hodowlanych w organizacji
  6. organizowanie wystaw psów rasowych lub przeglądów hodowlanych
  7. bezwzględne przestrzeganie czystości rasy
  8. zalecać prowadzenie badań w kierunku dysplazji - prześwietleń stawów biodrowych (HD), dla ras podatnych na te schorzenia,
 3. Organizacje powinny kłaść nacisk na dbałość o przestrzeganie zasad związanych ze zdrowiem i pielęgnacją psów oraz na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zwierząt.
 4. Organizacje ubiegające się o przyjecie musza pokryć koszty związane z oceną i lustracją a w szczególności pokryć rzeczywiste koszty dojazdu i pobytu osobom funkcyjnym PPK podczas ich lustracji oraz koszty administracyjne .
 5. Organizacja ubiegająca się o przyjęcie do PPK dostarcza do Zarządu wniosek wraz informacją o stowarzyszeniu, o przynależności do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz statut i wszystkie regulaminy. Dołącza też uchwałę dotyczącą chęci wstąpienia wydaną zgodnie ze swoim statutem.
 6. Przyjęcie do PPK może być poprzedzone okresem próbnym, w trakcie którego będzie kontrolowane faktyczne spełnianie zasad powyższego regulaminu.
 7. Sprzeczne cele i zasady działania organizacji wobec innych członków PPK i PPK mogą być przyczyną odmowy przyjęcia.
 8. O przyjęciu członka, o okresie próbnym i jego długości decyduje Zarząd PPK. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może przyjąć organizacje nie spełniające wszystkich punktów regulaminu, wyznaczając termin do dostosowania.

pdf
Zasady przyjmowania do Polskiego Porozumienia Kynologicznego