STATUT PPK

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Związek Stowarzyszeń o nazwie Związek Polskie Porozumienie Kynologiczne, zwany dalej Polskim Porozumeniem Kynologicznym lub PPK, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń i innych osób prawnych, o celach niezarobkowych, działających w Polsce na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu, zwanych dalej Członkami.

Polskie Porozumienie Kynologiczne może używać nazwy skróconej PPK.

§2

Terenem działania PPK jest obszar Polski, a siedzibą władz miasto Warszawa. Dla właściwego realizowania swoich celów PPK może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

PPK jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną.

PPK używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd PPK zgodnie z odpowiednimi przepisami.

PPK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§4

PPK może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele zbliżone są do jej celów.

§5

Czas trwania PPK jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§6

Celem PPK jest:

 1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego
 2. Propagowanie psa rasowego w Polsce i na świecie.
 3. Edukacja w zakresie wiedzy kynologicznej i etyki hodowli.
 4. Edukacja w zakresie prawidłowego utrzymania, wychowania, szkolenia psów i budowania dobrych relacji między człowiekiem i psem.
 5. Edukacja w zakresie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego.
 6. Kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt i środowiska naturalnego.
 7. Promowanie użytkowego wykorzystania psów w szczególności dla osób niepełnosprawnych, w celach terapeutycznych i edukacyjnych.
 8. Umożliwianie wzajemnej współpracy pomiędzy Członkami.
 9. Promowanie i reprezentacja członków PPK w kraju i na świecie.
 10. Współpraca z organizacjami o podobnych celach działania z całego Świata.

§ 7.

Polskie Porozumienie Kynologiczne realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń.
 2. Nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach.
 3. Obejmowanie patronatem honorowym wystaw, pokazów, zawodów kynologicznych, zawodów „psich sportów”.
 4. Wydawanie biuletynów, ulotek i innych publikacji oraz prowadzenie serwisu internetowego.
 5. Udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących celów działalności PPK.
 6. Przekazywanie organom administracji wniosków i postulatów.

§8

PPK może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej PPK służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Polskiego Porozumienia Kynologicznego dzielą się na:

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie lub inna osoba prawna o celach niezarobkowych, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do PPK i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 2. Członek zwyczajny jest reprezentowany w PPK przez osoby fizyczne uprawnione do reprezentacji, zgodnie z obowiązującym daną organizację statutem lub inne pisemnie upoważnione do tego osoby fizyczne w liczbie dwóch z każdej organizacji. W przypadku wyboru tej osoby do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej członek zwyczajny ma obowiązek upoważnić inną osobę do jego reprezentowania na Walnym Zebraniu.
 3. Każdy członek PPK w dowolnym terminie ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w PPK

§11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca PPK pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do PPK i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w PPK przez upoważnioną osobę fizyczną, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem lub inną pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną.
 3. Każdy członek wspierający w dowolnym terminie ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w PPK

§12

Członek zwyczajny ma prawo:

§13

Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach PPK, w tym Walnego Zebrania.

§14

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

§15

Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność PPK w zadeklarowany przez siebie sposób.

§16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

§17

Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ IV
|Organy Polskiego Porozumienia Kynologicznego

§ 18

 1. Organami PPK są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej PPK trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Uchwały władz PPK podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą PPK, która:

 1. ustala wytyczne programowe i plany działania
 2. wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną
 3. przyjmuje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. podejmuje uchwały w sprawach statutu, jego zmian i rozwiązania PPK
 5. podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady
 6. rozpatruje odwołanie w sprawach członkowskich,
 7. uzupełnia skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej - w przypadku zaistnienia takiej konieczności

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd PPK przynajmniej raz w roku. O terminie walnego zebrania Zarząd zawiadamia członków na przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania, za zgodą członka powiadomienie może mieć formę elektroniczną.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności :
  1. w terminie pierwszym, zgodnie z §18 pkt. 3
  2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu i godzinę później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz PPK w trakcie kadencji, uzupełnienie składu, organ ten przeprowadza na zasadach kooptacji. Liczba dokooptowanych członków organu, nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wybór nowych członków musi zostać zatwierdzony.

§22

 1. Zarząd jest naczelną władzą PPK. Kieruje on całokształtem działalności PPK, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Wszyscy członkowie Zarządu mogą reprezentować związek stowarzyszeń samodzielnie.
 3. Zarząd PPK składa się z 3 osób (w tym prezesa, skarbnika i sekretarza), wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków organizacji należących do PPK zgłoszonych pisemnie Przewodniczącemu Walnego Zebrania przed rozpoczęciem głosowania. Każdy członek zwyczajny PPK ma prawo zgłosić na piśmie kandydatów. Lista kandydatów oprócz imienia i nazwiska powinna zawierać pisemną zgodę kandydata.
 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, sekretarza i skarbnika a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.

§23

Do obowiązków Zarządu PPK należy:

 1. realizowanie działalności PPK
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 3. opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków
 4. gospodarowanie funduszami i majątkiem PPK
 5. reprezentowanie PPK wobec wszelkich władz i urzędów
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
 8. podejmowanie uchwał w sprawach działalności bieżącej PPK
 9. ustalanie wysokości składek czlonkowskich
 10. podejmowaniu uchwał o przystąpieniu PPK do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych

§24

Posiedzenia Zarządu PPK odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku gdy głosy przeciwne są równoważne, decydujący głos ma Prezes.

§25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób (w tym przewodniczącego i sekretarza), wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków organizacji należących do PPK zgłoszonych pisemnie Przewodniczącemu Walnego Zebrania przed rozpoczęciem głosowania. Każdy członek zwyczajny PPK ma prawo zgłosić na piśmie kandydatów. Lista kandydatów oprócz imienia i nazwiska powinna zawierać pisemną zgodę kandydata.
 2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.

§26

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność PPK. Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje:

 1. kontrolę działalności PPK
 2. kontrolę gospodarki finansowej i majątkowej PPK
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PPK
 4. występowanie do Zarządu PPK z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ V
Majątek PPK

§27

Fundusze PPK składają się z :

 1. wpływów ze składek członkowskich
 2. darowizn i zapisów
 3. dochodów z własnej działalności
 4. dotacji
 5. wpływy z działalności gospodarczej, o ile taka jest prowadzona.

§28

PPK jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

PPK prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§29

Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zleceniach i dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych związku stowarzyszeń wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu w tym każdorazowo Prezesa.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie PPK

§30

 1. Zmiana statutu PPK może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zgodnie z pkt 2 §20.
 2. Rozwiązanie PPK może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględna ilością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PPK, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku PPK.

§31

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania PPK musza być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków.


pdf
Statut